Jak se dělá diagnostický posudek skla

Psaním posudků od roku 2006 jsem si vypracoval jednotný postup a proces, který neustále zdokonaluji a podrobuji zkouškám, zda je dostačující pro profesionální práce experta na sklo.

posudek na sklo

Postup při analýze lomu skla

Získáním zkušeností a praxe lze v některých případech určit příčinu lomu na první pohled nebo jen z fotografie. Ve složitějších případech nebo při nedostatku zkušeností je vhodné řídit se při lomové analýze určitými pravidly. Získáním zkušeností od roku 2006 doporučuji následující postup:

1) Seznámení se s druhem zaskleni, jeho způsobem uložení a deklarovaným složením, stářím zasklení, zasklívacími podmínkami, návodem k užívání a údržbě, návrhem, který předpokládá normové, nebo atypické užitné a stálá zatížení.

2) Prohlédnutí si okolí z obou stran zasklení. Především pozorování okolních předmětů v blízkosti zasklení (slunolam, stromy, ostění, topná tělesa, vzduchotechnika, nábytek, stavební materiál atd.).

3) Zkontrolovat, zda nosná konstrukce skla, nevykazuje odchylky od běžného standardu. To znamená, zda není zkroucená, deformovaná, poškozená, nebo jinak poničená nebo nefunkční.

4) Zjištění podmínek, které byly při vzniku poškození zasklení. 

  • Jaká byla teplota v interiéru a exteriéru.
  • Klimatické podmínky (vítr, déšť).
  • Žaluzie zatažené nebo stažené.
  • Bylo něco na povrchu skla v době lomu skla.
  • Co se kolem skla v inkriminovanou dobu dělo.

5) Vizuální analýza trajektorií trhlin. Nalezení epicentra lomu skla, popis šíření jednotlivých trajektorií a určení jejich rozvoj.

6) Analýza vzhledu lomové plochy. Detailní makroskopická, popř. mikroskopická analýza lomových ploch a morfologické vyhodnocení příčiny vzniku lomu (směr, rychlost, intenzita, napjatost atd.).

7) Zobecnění výsledků a závěrečné shrnutí příčiny.

Pokud se epicentrum lomu nachází schované pod rámem nebo jiným prvkem stavebních konstrukcí, je zapotřebí nechat odhalit samotné epicentrum a zdokumentovat stav místa uložení, kde se nachází epicentrum. Sledovat, zda se v rámu nebo v jeho konstrukci nevyskytují jakékoliv anomálie a zda jsou dodrženy zasklívací podmínky pro daný typ zasklení. Zaznamenejte veškeré údaje a postřehy, které vás napadnou nebo vám účastníci řeknou. Každá informace může mít vztah k lomu a jeho možné příčině.

Vlastní analýza lomu spočívá ve zkoumání vzhledu celkového lomového obrazce a lomových ploch. Lomový obrazec odpovídající trajektoriím trhlin vypovídá o makroskopickém charakteru namáhání tělesa (ohyb, krut apod.). Často z něj lze vyčíst přibližnou polohu epicentra lomu i to, s jakou intenzitou rozrušení probíhalo. Při této analýze by měla mít tabule skla stejný tvar jako na začátku lomu. V případě, že se tabule skla rozpadne, je nutné ji složit.

Naopak v některých případech je zapotřebí lom skla dokončit, abychom mohli zkoumat lomovou plochu. Získáme tak další informace o směru a rychlosti šíření trhlin, o přesné poloze a charakteru epicentra lomu. 

Nejčastěji kladené otázky

Ve většině případů jsem schopný díky dlouholetým zkušenostem a znalostem lomové mechaniky, určit příčinu vzniku lomu skla jen pohým pohledem na lomovou plochu, lomový obrazec a trajektorii lomu. 

Kolik stojí posudek skla?

Nerad říkám, že moje posudky mají cenu. Já si říkám o odměnu za mou práci, která nplní zájem všech zůčastněných stran. Základní cenu za expertní diagnostické posouzení poruch a vad skla začíná na odměně od 25.000 Kč.

V ceně nejsou zahrnuty náklady na dopravu. Požaduji 1250 Kč za každých započatých 30 min jízdy v autě. Cena je počítána na základě odhadu času potřebného na ujetí vzdálenosti pomocí Google maps. 

Jak dlouho trvá sepsat posudek?

Od prvního kontaktu až po finální posouzení lze celý proces optimalizovat na cca 15 pracovních dnů. Vše je závislé na složitosti případu a hlavně na schopnosti vašeho dodavatele (montážní firmu) dorazit na stavbu.

Nejlépe se dělají posudky v době, kdy se sklo vyměňuje, protože je vyjmuto z rámu a mám k němu plný přístup. Navíc mohu ohledat samotný rám a zhodnotit jeho stav. 

Jste soudní znalec na sklo?

Nejsem. V článku: Jaký je rozdíl mezi soudním znalecem a odborníkem na sklo popisuji, v čem se soudní znalec liší od odborníka.

Na co se však můžete spolehnout, jsou moje zkušenosti z oboru od roku 2006 a více jak 1300 posudků. 

Expertní výpočty a diagnostické posudky poruch a vad skla od uznávaného specialisty v oboru.

Tel:+420 725 888 927


©2023 Ing. Miroslav Sázovský | IČ: 74723821 | 🧠 Sklenářův druhý mozek